»Izobraževanje, na podlagi 7. člena Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03, 71/10 - v nadaljevanju: Pravilnik), obsega znanja in praktično usposobljenost o: pravni ureditvi v Republiki Sloveniji v delu, ki je povezan s področjem dela izvršiteljev, določbami predpisov, teorijo in sodno prakso s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja; predpisih s področja financ in davčnih obveznosti; poslovanju s sodobnimi plačilnimi in vrednostnimi instrumenti; sodobnih metodah komunikacijskih in informacijskih poti; tehničnih in varnostnih normah; situacijskih in psiholoških ocenah; samozaščitnih ukrepih.

 

V skladu z 9. členom Pravilnika se je izvršitelj dolžan udeležiti vseh oblik določenih s programom izobraževanja izvršiteljev. Če se izvršitelj iz razloga višje sile ne more udeležiti posamezne oblike izobraževanja, lahko to nadomesti z udeležbo na drugem ustreznem strokovnem izobraževanju za isto področje. O utemeljenosti razlogov in ustreznosti nadomestitve odloča ministrstvo.«