Cilj projekta

Osnovni cilj operacije Učinkovito pravosodje je izvajanje aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju ter prispevati k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote.

 

Trajanje projekta

Operacija Učinkovito pravosodje traja od 21. septembra 2016 do 31. decembra 2023.

 

Razvojne aktivnosti bodo do leta 2023 prispevale k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote, saj poleg Ministrstva za pravosodje aktivnosti operacije izvajajo še Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Uprava RS za probacijo, v izvajanje pa so vključeni tudi drugi pravosodni organi.

 

 

 

 

Aktivnosti Centra za izobraževanje v pravosodju v okviru operacije Učinkovito pravosodje

Center za izobraževanje v pravosodju je v okviru operacije Učinkovito pravosodje leta 2016 pričel z izvajanjem podaktivnosti Uvedba modela kompetenc znanja in veščin ter usposabljanja in izobraževanja v pravosodju. Model zajema naslednje tri kategorije:

  1. zaposleni v pravosodju (zaposleni na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih odvetništvih),
  2. novo zaposleni v pravosodju in
  3. pravosodni deležniki v ožjem smislu (upravitelji, sodni izvedenci in cenilci, sodni tolmači, izvršitelji, mediatorji, svetovalci za begunce in zaporsko osebje) in pravosodni deležniki v širšem smislu (odvetniki, notarji, civilna združenja, zainteresirani poslovni subjekti in drugi deležniki v širšem smislu).

 

Cilj Centra za izobraževanje v pravosodju je z uvedbo modela kompetenc do leta 2023 z ustreznimi izobraževanji in usposabljanji prispevati k razvoju v operaciji opredeljenih kompetenc, prav tako pa pri načrtovanju izobraževanj in usposabljanj dati prednost tistim področjem, kjer je razkorak med dejanskim stanjem kompetence in pomembnostjo kompetence za opravljanje dela največji.