POGOJI ZA PRISTOP

K pravniškemu državnemu izpitu lahko pristopi kdor:

1. je državljan članice Evropske unije in aktivno obvlada slovenski jezik
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost
3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji strokovni naslov oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja: 

 • strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik, 
 • strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, 
 • strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa

 

OBVEZNO SODNIŠKO PRIPRAVNIŠTVO

Obvezno sodniško pripravništvo v skladu s 14. člen Zakona o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju ZPDI) določa, da traja sodniško pripravništvo osem mesecev, pet mesecev na civilnopravnem področju na sodiščih in tri mesece na kazenskopravnem področju na sodiščih ali državnih tožilstvih. Za sodniško pripravništvo se kandidat prijavijo na višjih sodiščih, ki izvajajo sodniška pripravništva. Za več informacij v zvezi z sodniškim pripravništvom se obrnite na kadrovske službe višjih sodišč.

 

IZBIRNO SODNIŠKO PRIPRAVNIŠTVO 

Izbirno usposabljanje v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZPDI določeno, da se delo v izbirnih oblikah priznava kot pripravništvo za opravljanje pravniškega državnega izpita, če traja najmanj šestnajst mesecev. Za izbirno usposabljanje se v skladu s 15. členom ZPDI prizna usposabljanje magistra prava in univerzitetnega diplomiranega pravnika:

 • na sodišču,
 • na ustavnem sodišču,
 • pri državnem tožilstvu,
 • pri zakonodajnem organu
 • v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • pri notarju,
 • pri odvetniku,
 • pri državnem pravobranilstvu,
 • pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli,
 • na pravnih delih v pravni osebi. 

Zakon ne določa pogodbene ali delovno pravne oblike usposabljanja, zato se lahko izbirno usposabljanje opravlja npr. tudi kot volonter.

 

Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, mora v enem letu po zaključku pripravništva vložiti zahtevo za opravljanje izpita in pristopiti k izpitu, sicer izgubi pravico opravljati izpit. Minister, pristojen za pravosodje, lahko ta rok na prošnjo, vloženo iz utemeljenih razlogov pred potekom roka, podaljša. Navedeni rok ne velja za sodniške pripravnike, ki so pripravništvo opravljali kot volonterji oziroma kot osebe v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu. Sodniški pripravnik lahko vloži zahtevo za pristop k izpitu en mesec pred zaključkom pripravništva.

 

Z odločbo, s katero se kandidatu dovoli pristop k izpitu, se določi čas in kraj opravljanja izpita, izpitno komisijo ter stroške izpita. Odločbo skupaj s računam kandidati prejmejo približno dva tedna pred pisnim delom pravniškega državnega izpita.