Prijava

KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur.l. RS št. 3/07-UPB4 in nasl.). Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost. Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih delavcev so zasebni delodajalci. Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju. Izvršitelj ima sedež v kraju, določenim v skladu z drugim odstavkom 283. člena tega zakona.


IMENOVANJE

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. da je državljan Republike Slovenije;
  2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
  3. da ima zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo;
  4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
  5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje;
  6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
  7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
  8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja;
  9. da ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz 285. člena ZIZ-a

POTEK IZPITA

Izpit kandidati opravljajo na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Vsebino, program in način opravljanja izpita za izvršitelja določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Ur.l. RS št. 12/2007).

Izpit zajema preverjanje znanja s področja ustavne ureditve, organizacije pravosodja in državne uprave ter temeljne pravne ureditve Evropske unije, civilnega procesnega prava s poudarkom na izvršilnem postopku in postopku zavarovanja, in drugih izbranih področij prava in ekonomije ter vključuje poleg poznavanja predpisov z navedenih področij tudi teorijo in sodno prakso z navedenih področij. 

Program izpita za izvršitelja in seznam potrebne literature

Ažuriran program izpita za izvršitelja in seznam potrebne literature

Izpit za izvršitelja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Kandidat najprej opravlja pisni del. Za izdelavo pisne naloge, ki je razdeljena na dva dela, ima kandidat na razpolago največ 6 šolskih ur. Prvi del pisnega izpita predstavlja poseben vprašalnik, sestavljen iz vprašanj s področja pravnih in ekonomskih znanj. Drugi del pisnega izpita obsega reševanje problema s študijo primera s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja po določbah zakon o izvršbi in zavarovanju ter podzakonskih aktov.
 
Uspešno opravljeni pisni del je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita, ki se opravlja najkasneje v roku 14 dni po pisnem delu izpita. Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov, ki jih imenuje minister za pravosodje. Pri ustnem delu izpitu kandidat odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu izpita. Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar največ uro in pol. 


STROŠKI IZPITA

Stroške izpita plača kandidat sam na podlagi izstavljenega računa. Cena izpita je 253,59 EUR.

 

ODSTOP OD IZPITA

Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita ali ponovitvi pisnega ali ustnega dela izpita ali če brez opravičenega razloga odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil. 

Minister kandidatu, ki iz upravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita ali ponovitvi pisnega ali ustnega dela izpita, ali kandidatu, ki iz upravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati izpit, na njegov pisni predlog z obvestilom določi nov rok za opravljanje tega dela izpita. Tako dovoljen pristop se ne šteje za ponovno opravljanje izpita. Predlog mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom izpita, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.


POZOR

Oseba, ki uspešno opravi izpit za izvršitelja, s tem še ne postane izvršitelj. Opravljen izpit je šele eden izmed pogojev za izvršitelja. Izvršitelje imenuje minister za pravosodje, potem ko Ministrstvo za pravosodje v Uradnem listu objavi razpis za prosta mesta izvršiteljev, ter minister za pravosodje izmed prijavljenih kandidatov izbere najustreznejše. Postopek imenovanja vodi Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za civilno pravo.


 

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.