Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, ki zajema izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpite za druge deležnike v pravosodju, za katere je pristojen, za prihajajoče leto. Pri pripravi letnega programa dela Center upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Osnutek letnega programa dela obravnava Strokovni svet Centra za izobraževanje v pravosodju, sprejme pa ga minister za pravosodje. Program dela se med letom dopolnjuje in spreminja glede na potrebe in aktualno problematiko v pravosodju.

 

Programi dela Centra za izobraževanje v pravosodju