OPOZORILO: Splošni pogoji uporabe veljajo za uporabo informacijskega sistema eCIP. Ob registraciji na portal eCIP mora uporabnik označiti ali se strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija ni mogoča.

 

1. OPIS INFORMACIJSKEGA SISTEMA eCIP

Glavni namen informacijskega sistema eCIP je podpora izvajanju delovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju pri  pripravi in izvajanju izobraževanj, preizkusov znanja in strokovnih izpitov, publicistične dejavnosti ter mednarodnega sodelovanja za zaposlene v pravosodnih organih.

Informacijski sistem eCIP je sestavljen iz:

 • spletnega mesta Centra za izobraževanje v pravosodju in
 • portala eCIP in
 • okolja za admnistrativno podporo.

Spletno mesto Centra za izobraževanje v pravosodju omogoča uporabnikom pregled kataloga vseh dogodkov (izobraževanj, izpitov in mednarodnega sodelovanja), pregled koledarja dogodkov, ki kronološko prikazuje vse prihajajoče in pretekle dogodke, dostop do preteklih izdaj Pravosodnega biltena ter pregled novic in ostalih informacij povezanih z delovanjem Centra za izobraževanje v pravosodju. 

Spletni portal eCIP, ki je del spletnega mesta Centra za izobraževanje v pravosodju, omogoča prijavo uporabnikov na dogodke Centra za izobraževanje v pravosodju. Uporabniki imajo v portalu eCIP pregled nad svojimi aktualnimi in zaključenimi izobraževanji in izpiti, statusi oddanih prijav, pridobljenimi potrdili o udeležbi ter učnim gradivom. Uporabniki lahko preko portala eCIP tudi urejajo svoj uporabniški račun in se naročijo na prejemanje elektronskih obvestil s strani Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) informacijskega sistema eCIP se nanaša na pogoje uporabe spletnega mesta Centra za izobraževanje v pravosodju in portala eCIP ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom in uporabniki informacijskega sistema eCIP.

Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, skrbnik portala skrbi za stalno posodabljanje informacijskega sistema eCIP. Skrbnik portala si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela informacijskega sistema eCIP in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

3. POMEN IZRAZOV

Skrbnika informacijskega sistema sta Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje. 

Izraz dogodek zajema izobraževanja in izpite ter preizkuse znanj.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto Centra za izobraževanje v pravosodju ali portal eCIP in na kakršenkoli način uporablja ponujene storitve.

Prijavitelj je oseba, ki odda prijavo na izobraževanje ali izpit zase oz. za druge udeležence svoje organizacije na spletnem portalu eCIP.

 

4. DOSTOPNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA eCIP IN NAČIN DOSTOPA

Uporaba informacijskega sistema eCIP je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki uporabljajo informacijski sistem v skladu s pogoji uporabe in drugimi navodili skrbnika. 

Skrbnik sistema skrbi, da bo informacijski sistem deloval nemoteno vsak delovni dan med 8.00 in 16.00.

Skrbnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do informacijskega sistema zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa informacijskega sistema. Skrbnik ne jamči dostopnosti do informacijskega sistema ob morebitnih izpadih v omrežjih skrbnikovih poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ipd.) ter višji sili. Morebitne spremembe v uporabi vsebin in načinu dostopa do portala eCIP bo skrbnik sproti objavljal na spletnih straneh Centra za izobraževanje v pravosodju.

Za prijavo v portal eCIP se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto smsPASS, izdanim s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), POŠTA@CA, AC NLB in Halcom-CA. Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS.
Morebitne spremembe v uporabi vsebin in načinu dostopa do portala eCIP bo skrbnik sproti objavljal na spletnih straneh Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

5. PRIJAVA IN ODJAVA NA DOGODEK

Od 1. 1. 2021 dalje se prijava in odjava na dogodek lahko odda samo preko portala eCIP. Prejete prijave na dogodke izvajamo po vrstnem redu prejema prijav, razen v primeru, ko obstaja predpogoj za udeležbo dogodka. V tem primeru imajo prednost pri zapolnitvi prostih mest osebe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, ne glede na vrstni red prijav.

Obvestilo o oddaji prijave na dogodek bo poslano na e-poštni naslov kontaktne osebe oziroma udeleženca na izobraževanju (v nadaljevanju udeleženec) ali kandidata na izpitu ali preizkusu znanja (v nadaljevanju kandidat). V primeru skupinske prijave na izpit oziroma preizkus znanja, bo na e-naslov kandidatov poslana elektronska pošta s prošnjo za vnos zahtevanih osebnih podatkov. Ko udeleženec vnese svoje osebne podatke, je prijava zaključena. 

Odjava udeleženca z izobraževanja, kjer ni kotizacije je mogoča le v elektronski obliki preko portala eCIP s strani uporabnika oz. prijavitelja.

Odjava udeleženca z izobraževanja, kjer je kotizacija za udeležence, je mogoča v elektronski obliki preko portala eCIP s strani uporabnika oz. prijavitelja, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje izobraževanja.

Odjava kandidata na izpitu ali preizkusu znanja je mogoča v skladu s veljavnimi predpisi, ki določajo izvajanje izpita ali preizkusa znanja. Odjava kandidata samo preko portala eCIP, kandidata ne odvezuje od zakonskih dolžnosti o načinu odjave iz izpita ali preizkusa znanja.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na e-naslov: cip.mp@gov.si ali na telefonsko številko: 01 369 5770.

Pri dogodkih, ki so za udeležence ali kandidate plačljivi, so vse navedene cene v evrih (EUR). V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost se na storitve Centra za izobraževanje v pravosodju DDV ne obračunava, v kolikor to ni izrecno navedeno.

Veljavne so cene na dan oddaje prijave na dogodek. Račun se izda na ime plačnika, ki je naveden v prijavi. 

Izobraževanje se izvede, če je prijavljeno zadostno število udeležencev. Center za izobraževanje v pravosodju si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja oz. spremembe datuma izvedbe izobraževanja, zaradi premajhnega števila udeležencev, višje sile ali drugih okoliščin, na katere Center za izobraževanje v pravosodju nima vpliva. Če je izobraževanja odpovedano ali prestavljeno, Center za izobraževanje v pravosodju o tem obvesti prijavljene udeležence in prijavitelja po e-pošti najkasneje 3 (tri) dni pred predvidenim dogodkom.

Izpiti in preizkusi znanja se izvedejo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje posameznih izpitov ali preizkusov znanj. Če je izpit ali preizkus znanja odpovedan ali prestavljen zaradi višje sile ali drugih izrednih okoliščin, na katere Center za izobraževanje v pravosodju nima vpliva, Center za izobraževanje v pravosodju o tem obvesti prijavljene kandidate in prijavitelje po e-pošti najkasneje 3 (tri) dni pred predvidenim izobraževalnim dogodkom.

 

6. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe informacijskega sistema se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnem mestu Centra za izobraževanje v pravosodju in portalu eCIP.

 

7. TEHNIČNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju in portala eCIP so preizkušene za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 45 in višje), Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Edge, Safari (verzija 8 in višje) in Opera (verzija 33 in višje). Spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju so prilagojene mobilnim napravam, medtem ko portal eCIP ni prilagojen delovanju na mobilnih napravah.

Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete bralnik datotek PDF (npr. program Adobe Acrobat Reader, ki je na voljo preko svetovnega spleta in je za osebno uporabo brezplačen). Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen Java Script, ki je že vgrajen v vašem brskalniku. Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024x768 točk ali več.

Za prijavo na dogodek Centra za izobraževanje v pravosodju se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto smsPASS, izdanim za fizično osebo s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), POŠTA@CA, AC NLB in Halcom-CA ali z uporabniškim imenom in geslom. Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS.

 

8. UPORABA INFORMACIJ IN AVTORSKE PRAVICE

Če ni izrecno drugače določeno, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih imajo uporabniki dostop na spletni strani Centra za izobraževanje v pravosodju, informacije javnega značaja in proste posebnega pravnega varstva avtorstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabniki pravilno povzamejo vsebine z državnega portala in pri tem navedejo vir (spletno mesto Centra za izobraževanje v pravosodju).

Učna gradiva in e-gradiva, ki  so shranjena portalu eCIP, so namenjena izključni uporabi registriranim uporabnikom na portalu eCIP.

Pogoj ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarjajo za posledice v skladu z veljavno zakonodajo.

 

9. ZAVEZA UPORABNIKOV

Uporabniki se zavežejo, da:

 • informacijskega sistema ne bodo uporabljali v nelegalne namene;
 • ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih vsebin, ki se nahajajo znotraj informacijskega sistema;
 • ne bodo poskušali pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo temu informacijskemu sistemu, storitvi, skrbniku in njegovi programski ter strojni opremi.

 

10. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki se bodo obdelovali v informacijskem sistemu eCIP, se bodo obdelovali za naslednje namene:

 • izvedbe izobraževanj in strokovnih izpitov (prijava/odjava, priprava seznama udeležencev, izdaja računa, odprte finančne terjatve…),
 • izdajo potrdila o udeležbi,
 • izdajo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu in vodenje evidenc o opravljenih strokovnih izpitih,
 • poizvedbo o opravljenih strokovnih izpitih in udeležbi na obveznih usposabljanjih (evidence),
 • izvajanje pogodb z izvajalci.

Informacijski sistem eCIP za namen prijave uporabnikov na dogodke Centra za izobraževanje v pravosodju vzpostavlja storitev e-prijave. Če želi uporabnik uporabljati to storitev, ki je po svoji vsebini pogoj za prijavo na dogodke CIP, mora ob prvi prijavi na portal eCIP odpreti uporabniški račun eCIP.

Uporabniški račun eCIP vsebuje naslednje podatke:

 

Uporabnik lahko sam spreminja podatke v svojem uporabniškem računu.

Za vse udeležence izobraževanj obdelujemo naslednje podatke:

Za udeležence izobraževanj, ki so namenjena določeni ciljni skupini ali plačljiva pa obdelujemo tudi:

Na Centru za izobraževanje pravosodju organiziramo in izvajamo sledeče izpite in preizkuse znanj za katere obdelujemo spodaj naštete osebne podatke:

 • Pravniški državni izpit
 • Izpit iz poznavanja določil Sodnega reda
 • Izpit iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
 • Izpit za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
 • Izpit za kandidate za izvršitelje
 • Preizkus znanja izvršiteljev
 • Poseben preizkus strokovnosti za sodne cenilce
 • Poseben preizkus strokovnosti za sodne izvedence
 • Poseben preizkus znanja za sodne tolmače

Za vse kandidate izpitov obdelujemo naslednje podatke:

Za kandidate pravniškega državnega izpita se osebni podatki obdelujejo na podlagi 19. in 30. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu z namenom spremljanja stanja na področju opravljanja pravniških državnih izpitov in opravljanja drugih nalog iz tega zakona. Podatki se hranijo trajno.

Za kandidate izpita iz poznavanja določil Sodnega reda se osebni podatki obdelujejo na podlagi 187. in 194. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) za namen ugotavljanja usposobljenosti kandidatov za opravljanje del in nalog v pravosodnem organu in izdajo potrdil o opravljenih izpitih. Podatki se hranijo trajno.

Za kandidate izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda se osebni podatki obdelujejo na podlagi 5. in 12. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda  (Uradni list RS, št. 96/11, 29/12 in 52/13) za namen ugotavljanja usposobljenosti kandidatov za opravljanje del in nalog v pravosodnem organu. Podatki se hranijo trajno.

Za kandidate izpita za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije se osebni podatki obdelujejo na podlagi 6. in 22. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08 in 7/11) za namen ugotavljanja usposobljenosti kandidatov za opravljanje funkcije upravitelja in izdajo potrdil o opravljenih izpitih. Podatki se hranijo trajno.

Za kandidate izpita za izvršitelje se osebni podatki obdelujejo na podlagi 6., 22. in 28. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 12/07) za namen ugotavljanja usposobljenosti kandidatov za opravljanje nalog izvršitelja in izdajo potrdil o opravljenem izpitu. Podatki se hranijo trajno.

Za kandidate preizkusa znanja za izvršitelje se osebni podatki obdelujejo na podlagi 24. člena Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03 in 71/10) za namen ugotavljanja usposobljenosti kandidatov za opravljanje funkcije izvršitelja in izdajo potrdil o opravljenih preizkusih. Podatki se hranijo trajno.

Za kandidate posebnih preizkusov strokovnosti in posebnih preizkusov znanja za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače se osebni podatki obdelujejo na podlagi 19. in 25. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih za potrebe izvajanja preizkusov in spremljanja stanja na tem področju. Podatki se hranijo trajno.

Skrbnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo določb o varstvu podatkov ali GDPR (iz angl. General Data Protection Regulation).

Skrbnik ne bo podatkov uporabnikov pod nobenim pogojem uporabil brez njihovega privoljenja in jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar bodo uporabniki posredovali podatke, jih bo skrbnik uporabil izključno za potrebe posredovanja informacij oziroma dokumentov, ki jih bo zahteval. Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.
Podatki uporabnikov ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi jim lahko kakorkoli škodovali. Osebni podatki uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bodo podatki po izpolnitvi namena brisani.
Skrbnik zagotavlja, da ima sprejete vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da je zagotovljeno:

 • varovanje prostorov, opreme (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programske opreme;
 • varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu (vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih);
 • poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravic posameznikov zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v eCIP:

 • uporabnik lahko kadarkoli dobi informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na spletni strani eCIP (Splošni pogoji) in ob prijavi na portal eCIP. 

Pravica do popravka: 

 • posameznik lahko kadarkoli popravi svoje osebne podatke v svojem uporabniškem računu eCIP,

Pravica do izbrisa:

 • posameznik lahko kadarkoli poda zahtevo za izbris osebnih podatkov; ob podani zahtevi se uporabniški račun posameznika deaktivira (posameznik se lahko prijavi na dogodke CIP samo z aktivnim uporabniškim računom);
 • podatki se hranijo na način določen z veljavnimi predpisi o upravnem poslovanju. 

Pravica do omejitve obdelave in pravica do ugovora:

Če menite, da so bile kakor koli kršene vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ali če želite uveljavljati pravice do dopolnitve, blokiranja, izbrisa ter do ugovora, ki se nanašajo na izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte ali telefona. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za pravosodje je mag. Lidija Bela, ki je dosegljiva preko elektronske pošte: gp.mp@gov.si ali telefonske številke: 01 369 5253.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

11. SPLETNI PIŠKOTKI

Spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju za svoje nemoteno delovanje uporabljajo spletne piškotke. Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. S tem zagotavljamo bolj učinkovito uporabniško izkušnjo. Na spletnem mestu cip.gov.si uporabljamo naslednje lastne piškotke:

 •  _pk_id* (veljavnost 13 mesecev),
 •  _pk_ref* (veljavnost 6 mesecev),
 •  _pk_ses*, _pk_cvar*, _pk_hsr* (veljavnost 30 minut): Piškotki za lastno spletno analitiko, ki nam omogočajo spremljanje števila ogledov strani in boljše razumevanje navad obiskovalcev.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

 

12. TEHNIČNA POMOČ

V primeru tehničnih težav ali vprašanj lahko uporabniki pošljejo sporočilo na ekc@gov.si ali pokličejo na tel. št. 080 2002.

 

13. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Skrbnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do informacijskega sistema.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi informacijskega sistema s strani drugih uporabnikov sporočite skrbniku z elektronsko pošto na naslov: gp.mp@gov.si ali pisno na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

Center za izobraževanje v pravosodju se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani trudil zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh.

 

Ministrstvo za pravosodje
Center za izobraževanje v pravosodju