Prijava

KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

Center za izobraževanje v pravosodju je 1. aprila 2021 začel s prehodom na nov sistem zbiranja prijav na izpite, in sicer prek portala eCIP.  Navodila za uporabo portala eCIP najdete TUKAJ.

 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja izda minister pristojen za pravosodje, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje v skladu s 108. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US):

  1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
  2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostrificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
  4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
  5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 v posameznem letu,
  6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
  7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,
  8. je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da bo vestno in odgovorno opravljala svoje pristojnosti in naloge upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi insolventnosti, v katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.

 
Pogoja iz 7. točke ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
  

Program in način opravljanja izpita iz 6. točke je urejen s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/087/11 in 38/22).

 


POTEK IZPITA

Izpit kandidati opravljajo na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Vsebino, program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije(Uradni list RS, št. 76/087/11 in 38/22).

Minister predpiše program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. 

Program izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Ažuriran program izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije


ODSTOP OD IZPITA

Če kandidat na dan izpita brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil. O upravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči minister na podlagi pisne obrazložitve in predloženih dokazil kandidata. Kandidat mora poslati pisno obrazložitev v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.

Za upravičene razloge se štejejo zlasti: bolezen, smrt v ožji družini, neodložljive in nenačrtovane obveznosti, odsotnost zaradi starševskega dopusta in podobno.

OPOZORILO

K odjavi je potrebno predložiti ustrezna dokazila, sicer se bo štelo, da ste pristopili k izpitu in ga niste uspešno opravili.


STROŠKI IZPITA

Stroški strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije znašajo 253,59 €.


 

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.