KLJUČNI PODATKI

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče meni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

 


VSEBINA IN NAČIN PREIZKUSA STROKOVNOSTI 

Ministrstvo kandidate, ki so oddali vlogo na javni poziv in izpolnjujejo vse ostale pogoje za imenovanje, napoti na poseben preizkus strokovnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus). Termin za opravljanje preizkusa se določi tako, da ima kandidat od prejema vabila do dneva preizkusa na voljo najmanj 30 dni za pripravo na preizkus. Kandidat lahko vloži pisno prošnjo za preložitev termina opravljanja preizkusa, v kateri obrazloži razloge in priloži dokaze za svojo nezmožnost opravljanja preizkusa v danem terminu. Ministrstvo kandidatu iz prejšnjega odstavka iz upravičenih razlogov preloži termin opravljanja preizkusa. Za upravičeni razlog se štejejo nepričakovani dogodki in okoliščine ter neodložljive obveznosti kandidata, kot so zlasti bolezen, smrt v ožji družini, odsotnost zaradi starševskega dopusta in podobno.

Preizkus zajema preverjanje znanja z ustreznega strokovnega področja in podpodročja, praktičnih sposobnosti in izkušenj, vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja ter preverjanje pravnega znanja.

Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa. Predsednik komisije seznani kandidata z rezultatom pisnega dela preizkusa na ustnem delu preizkusa.

Pisni del preizkusa za sodnega izvedenca zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida in mnenja s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi zakone, druge predpise, strokovno literaturo in slovarje. V času opravljanja pisnega dela preizkusa se kandidat ne sme z nikomer posvetovati in ne sme uporabljati nobenih telekomunikacijskih naprav, niti jih ne sme imeti pri sebi. Kandidat lahko prostor, kjer se opravlja preizkus, zapusti le z dovoljenjem uslužbenca ministrstva, ki izvaja nadzor nad opravljanjem preizkusa. Ugotovljena kršitev določbe iz prejšnjega odstavka ima enake posledice kot pisna naloga, ocenjena kot neuspešna.

Ustni del preizkusa je sestavljen iz zagovora pisne naloge in preverjanja znanja z ustreznega strokovnega področja in podpodročja, praktičnih sposobnosti in izkušenj, poznavanja smernic za izdelavo izvedenskih mnenj ter iz preverjanja pravnega znanja, ki zajema poznavanje temeljev:

  • ustavne ureditve Republike Slovenije,
  • organizacije in delovanja pravosodja,
  • sodnih postopkov,
  • pravil o dokazovanju,
  • zakonskih določb o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter
  • prava in institucij Evropske Unije.

 

Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove strokovnosti, vendar največ 90 minut.  Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi pisni in ustni del. 

  

Program pravnega dela preizkusa strokovnosti in seznam priporočenih pravnih virov in literature

Smernice za izdelavo izvedenskega mnenja oziroma cenitve na preizkusu strokovnosti


TERMINI

Termini za opravljanje posebnega preizkusa strokovnosti niso vnaprej določeni. Posebne preizkuse strokovnosti organiziramo glede na napotitve na poseben preizkus strokovnosti. Termin za opravljanje preizkusa se določi tako, da ima kandidat od prejema vabila do dneva preizkusa na voljo najmanj 30 dni za pripravo na preizkus. K preizkusu se lahko prijavijo le kandidati, ki so pisno povabljeni k oddaji prijave.

  


STROŠKI PREIZKUSA

Kandidat pred pristopom k preizkusu na podlagi izstavljenega računa plača stroške preizkus v skladu s cenikom. Če se kandidat v skladu s 6. členom tega pravilnika brez upravičenega razloga preizkusa ne udeleži, ali če odstopi med opravljanjem preizkusa, je stroške preizkusa dolžan plačati oziroma se mu že plačani stroški ne vrnejo. Cena preizkusa strokovnosti za sodnega izvedenca je 438,00 €.

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.