KLJUČNI PODATKI

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

   


VSEBINA IN NAČIN PREIZKUSA STROKOVNOSTI 

Ministrstvo kandidate, ki so oddali vlogo na javni poziv in izpolnjujejo vse ostale pogoje za imenovanje, napoti na poseben preizkus strokovnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus). Termin za opravljanje preizkusa se določi tako, da ima kandidat od prejema vabila do dneva preizkusa na voljo najmanj 30 dni za pripravo na preizkus. Kandidat lahko vloži pisno prošnjo za preložitev termina opravljanja preizkusa, v kateri obrazloži razloge in priloži dokaze za svojo nezmožnost opravljanja preizkusa v danem terminu. Ministrstvo kandidatu iz prejšnjega odstavka iz upravičenih razlogov preloži termin opravljanja preizkusa. Za upravičeni razlog se štejejo nepričakovani dogodki in okoliščine ter neodložljive obveznosti kandidata, kot so zlasti bolezen, smrt v ožji družini, odsotnost zaradi starševskega dopusta in podobno.

Preizkus zajema preverjanje znanja z ustreznega strokovnega jezika, praktičnih sposobnosti in izkušenj ter vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega jezika ter preverjanje pravnega znanja.

Preizkus za sodne tolmače za slovenski znakovni jezik zajema:

  • slovenski znakovni jezik: gestikulacijo, znakovni govor, prstno abecedo in
  • preverjanje pravnega znanja.

Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa. Predsednik komisije seznani kandidata z rezultatom pisnega dela preizkusa na ustnem delu preizkusa.

Pisni del preizkusa za sodnega tolmača zajema prevod pravnih besedil ali listin iz slovenskega jezika v tuj jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan, in prevod pravnih besedil ali listin iz tega tujega jezika v slovenski jezik. Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi zakone, druge predpise, strokovno literaturo in slovarje. V času opravljanja pisnega dela preizkusa se kandidat ne sme z nikomer posvetovati in ne sme uporabljati nobenih telekomunikacijskih naprav, niti jih ne sme imeti pri sebi. Kandidat lahko prostor, kjer se opravlja preizkus, zapusti le z dovoljenjem uslužbenca ministrstva, ki izvaja nadzor nad opravljanjem preizkusa. Ugotovljena kršitev določbe iz prejšnjega odstavka ima enake posledice kot pisna naloga, ocenjena kot neuspešna.

Ustni del preizkusa je sestavljen iz zagovora pisne naloge in preverjanja znanja ustreznega jezika ter praktičnih sposobnosti in izkušenj, poznavanja smernic za izdelavo tolmačenj oziroma določil o obličnosti in potrditvi prevodov ter iz preverjanja pravnega znanja, ki zajema poznavanje temeljev:

  • ustavne ureditve Republike Slovenije,
  • organizacije in delovanja pravosodja,
  • sodnih postopkov, 
  • pravil o dokazovanju,
  • zakonskih določb o pravicah in dolžnostih sodnih tolmačev in
  • prava in institucij Evropske Unije.

 

Ustni del preizkusa traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar največ 90 minut.
Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi pisni in ustni del preizkusa. 

Program pravnega in jezikovnega dela preizkusa znanja in seznam priporočenih pravnih virov in literature

Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.


TERMINI

Termini za opravljanje posebnega preizkusa strokovnosti niso vnaprej določeni. Posebne preizkuse strokovnosti organiziramo glede na napotitve na poseben preizkus strokovnosti. Termin za opravljanje preizkusa se določi tako, da ima kandidat od prejema vabila do dneva preizkusa na voljo najmanj 30 dni za pripravo na preizkus. K preizkusu se lahko prijavijo le kandidati, ki so pisno povabljeni k oddaji prijave.


STROŠKI PREIZKUSA

Kandidat pred pristopom k preizkusu na podlagi izstavljenega računa plača stroške preizkus v skladu s cenikom. Če se kandidat v skladu s 6. členom tega pravilnika brez upravičenega razloga preizkusa ne udeleži, ali če odstopi med opravljanjem preizkusa, je stroške preizkusa dolžan plačati oziroma se mu že plačani stroški ne vrnejo. Cena preizkusa znanja za sodnega tolmača je 438,00 €.

 


Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.