Vabilo na enourna seminarja v mesecu marcu

24. 02. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v mesecu marcu vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek.

V mesecu marcu bosta seminarja zaradi aktualnosti tematike izjemoma trajala več kot eno uro.

5. marca 2021 bo od 11.00 do 13.00 potekal seminar »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo – priporočeno ravnanje sistema«.

Seminar bo razdeljen na dva dela. V prvem delu seminarja bo predstavljena »Vloga organov pri izvršitvi odločbe o odvzemu otroka«, ki ga bo izvedel višji sodnik dr. Damjan Orož z Višjega sodišča v Ljubljani in član delovne skupine za implementacijo Družinskega zakonika, ki je delovala pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

V drugem delu seminarja pa bo predstavljena »Vloga strokovne osebe v procesu izvedbe skrajnega in bolečega posega v življenje otroka in njegove družine«, ki ga bo izvedla Anita Bregar, višja svetovalka in pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska – Enota Jesenice.

Na seminarju se bosta predavatelja osredotočila na odvzem otroka z neposredno izročitvijo, ki je skrajen poseg v življenje otroka in njegove družino. Izveden mora biti z najvišjo mero strokovnosti, skrbnosti, odgovornosti in z izjemno občutljivostjo za varovanje otrokovih koristi. Z uveljavitvijo Družinskega zakonika so se naloge na področju družinskih razmerij porazdelile. Pri neposrednem odvzemu otroka se srečajo strokovnjaki različnih strok, vsak s svojimi pooblastili in vlogami.  Zaradi teže skrajnega oblastvenega ukrepa, ki je za vse vpletene izjemno stresno, je  pomembno, da vsi vključeni pri izvedbi odvzema z neposredno izročitvijo poznajo pooblastila in vlogo drug drugega z osnovnimi pravili delovanja in dopustnega ravnanja. Poleg sodnika in izvršitelja je vloga strokovno usposobljene osebe skozi vse faze oprave odvzema otroka zelo pomembna. Na seminarju  bo predstavljena vloga strokovne osebe skozi posamezne faze postopka, od izbire  strokovne osebe, priprav znotraj centra za socialno delo, do oblikovanja načrta z oceno tveganja pa vse do izročitve upravičencu.

 

19. marca 2021 bo od 11.00 do 12.30 potekal seminar »Ali in kako različni psihološki mehanizmi vplivajo na odločevalce v našem pravosodju: predstavitev prvih rezultatov raziskave«. Seminar bodo izvedli ustavna sodnica prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter dr. Mojca M. Plesničar in dr. Miha Hafner z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Predavatelji so v letih 2018 in 2019 v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju izvedli serijo izobraževanj in delavnic o vplivu različnih psiholoških mehanizmov na odločanje v sodnih postopkih (kazenskih, civilnih in gospodarskih). Na teh izobraževanjih so s pomočjo hipotetičnih primerov, ki so jih reševali odločevalci, zbrali podatke o morebitnem vplivu kognitivnih bližnjic, stereotipov in predsodkov na sodne odločitve. Na seminarju bodo predavatelji predstavili ključne ugotovitve, do katerih so se dokopali s statistično analizo pridobljenih podatkov. Odgovorili bodo na vprašanja, ali sploh, in v kolikšni meri, se je izkazal vpliv okoliščin, kot so spol, privlačnost, družbeno-ekonomski status in narodnost strank; ter na drugi strani kognitivnih bližnjic, zlasti sidranja. Predavatelji bodo opozorili na previdnost pri interpretaciji podatkov ter na pomen, ki ga imajo ugotovitve za odločevalce v našem pravosodnem sistemu.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na enournih seminarjih ne bomo izdajali potrdil.

Povezavo na seminar pravosodnim organom pošljemo v sredo pred petkom, ko bo seminar potekal.

Več informacij najdete na povezavi tukaj.