NEUSPEŠNO NA PISNEM DELU

Kandidati, ki so bili na pisnem delu ocenjeni z ocenami 5 in 5, 5 in 6 ali 5 in 7: Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, ki določa, da je pozitivno ocenjen pisni del izpita pogoj za opravljanje ustnega dela izpita, kandidati, ki pisnega dela niso uspešno opravili, ne morejo pristopiti na ustni del izpita določenega z odločbo.

K ponovnemu opravljanju pravniškega državnega izpita se kandidati lahko prijavijo v skladu z roki prijave objavljenimi na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju. Ponovni prijavi ni potrebno prilagati dokazil za izpolnjevanje pogojev za pristop na pravniški državni izpit. Z novo odločbo o pristopu na izpit se ponovno zaračunajo stroški pisnega dela izpita, ki skladno s cenikom znašajo 184,46 EUR.

Kandidati, ki so bili na pisnem delu ocenjeni s ocenami 5 in 8, 5 in 9 ali 5 in 10: Drugi odstavek 26. člena ZPDI, določa, če je negativno ocenjeno le eno področje pisnega dela izpita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, kandidat ne opravlja ustnega dela izpita. V takem primeru kandidat v naslednjem pisnem roku ponavlja pisni del izpita s področja, ki je bilo negativno ocenjeno, kar se ne šteje za ponoven pristop k izpitu. V tem primeru mora kandidat čimprej vložiti prijavnico za ponoven pristop k izpitu. Ponovni prijavi ni potrebno prilagati dokazil za izpolnjevanje pogojev za pristop. Z novo odločbo o pristopu na izpit se ponovno zaračunajo stroški izpita, ki v tem primeru skladno s cenikom znašajo 93, 23 EUR.  

Kandidati, ki niso uspešno opravili pisnega dela in so na izpit pristopili tretjič: Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, ki določa, da je pozitivno ocenjen pisni del izpita pogoj za opravljanje ustnega dela izpita, kandidati, ki pisnega dela niso v celoti uspešno opravili, ne morejo pristopiti na ustni del izpita določenega z odločbo. ZPDI v 20. členu določa, da kandidatu, ki po tretjem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop.

 

NEUSPEŠNO NA USTNEM DELU IZPITA

Kandidati, ki so bili na ustnem delu na enem področju negativno ocenjeni: Zakon o pravniškem državnem izpitu v 28. členu določa, če kandidat po pisnem in ustnem delu izpita skupno zbere 48 točk, oziroma ustrezno nižje povprečje točk, upoštevajoč obseg priznanega dela izpita v odločbi o pristopu k izpitu, pa le eno od področij ustnega dela izpita ni ocenjeno kot uspešno, lahko kandidat v naslednjem izpitnem roku ponavlja izpit s tega področja. Ponovitev izpita se ne šteje za ponoven pristop k izpitu. Če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se šteje, da celotnega izpita ni opravil.

Pri skupni oceni se upoštevata obe (skupni) oceni za pisna dela ter vse ocene na ustnem delu izpita. Če je kandidat enega ali več področij na ustnem delu oproščen, se to področje sploh ne upošteva, za pozitivno oceno pa mora kandidat zbrati 42 točk, če je oproščen enega dela, oziroma 36, če je oproščen dveh področji. To pomeni, da kandidat, ki je neuspešen ne enem področju, le-tega lahko ponavlja, če ima vsaj eno oceno 7 ali več, oziroma izpita sploh ne more ponavljati, če ima vse ocene 6 in eno 5 ter izpita ni opravil.

V kolikor izpitna komisija sprejme sklep, da pravniškega državnega izpita kandidat iz enega področja ni opravil in ga lahko ponavlja v naslednjem izpitnem roku, mora kandidat čimprej oddati prijavnico k ponovni prijavi k pravniškemu državnemu izpitu. Neuspešno opravljeno področje se ponavlja v naslednjem izpitnem terminu. Točen datum in sestava komisije sta znana šele po objavi rezultatov pisnega dela, ki so pet delovnih dni pred koncem meseca, v katerem se je pisni del izpita opravljal, ko bo izdana tudi odločba o ponovnem pristopu.  Z novo odločbo o pristopu na izpit se ponovno zaračunajo stroški izpita, ki v tem primeru skladno s cenikom znašajo 299,09 EUR, če gre za ponavljanje pred petčlansko izpitno komisijo, oziroma 326,44 EUR, če gre za ponavljanje pred šestčlansko komisijo.

Kandidati, ki so bili na ustnem delu na dveh ali več področjih negativno ocenjeni:  pravniškega državnega izpita v skladu z 28. členom ZPDI izpita niso opravili. K ponovnemu opravljanju pravniškega državnega izpita se kandidati lahko prijavijo v skladu s roki prijave objavljenimi na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju. Ponovni prijavi ni potrebno prilagati dokazil za izpolnjevanje pogojev za pristop na pravniški državni izpit. Z novo odločbo o pristopu na izpit se ponovno zaračunajo stroški celotnega izpita (opravljanje pravniškega državnega izpita pred 6 člansko komisijo 702,92 EUR, opravljanje pravniškega državnega izpita pred 5 člansko komisijo 620,86 EUR).

Kandidati, ki niso uspešno opravili ustnega dela in so na izpit pristopili tretjič: ZPDI v 20. členu določa, da kandidatu, ki po tretjem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop.

Ponovna zahteva za pristop k izpitu